blog-image
16
Sep
Účtovný software MK-Soft
 • date-icon16.09.2019
 • blog-icone-Kasa

Vážení zákazníci,

nakoľko sme sa stali partnermi spoločnosti MK-Soft, radi Vám pomôžeme s výberom modelov vhodných pre vašu prevádzku, pretože každý z vás má špecifické potreby.

 

Ekonomická agenda SQL

je aktuálnym produktom spoločnosti MK-soft, s.r.o. Je určený na vedenie ekonomickej, mzdovej, obchodnej a skladovej evidencie firmy. Program je modulárny. Obsahuje niekoľko voliteľných základných modulov, ktoré sa dajú ľubovoľne kombinovať. Program obsahuje štyri základné moduly: jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, mzdy a sklad a jeden prídavný: CRM. Sklad je možné rozširovať o ponúkané doplnkové moduly.

Pri vývoji sme sa zamerali na vytvorenie technologicky vyspelého programu spolu so zachovaním jednoduchosti ovládania a prehľadnosti zobrazovania informácií.

Základná charakteristika programu

 • postavené na architektúre klient - server (SQL server Firebird)
 • cena/výkon - jeden z najlepších na trhu
 • pravidelná aktualizácia, priama telefonická podpora autorov programu, rýchly servis priamo u užívateľa
 • preberá väčšinu štandardov ovládania zavedených v predošlých verziách programov firmy MK-soft
 • minimálne nároky na zaškolenie užívateľov, jednoduchá implementácia, jednoduché ovládanie bez nutnosti používať pri práci myš
 • prehľadný pomocník, doplnkové návody konkrétnych príkladov s postupom a obrazovkami programu
 • multiverzia - umožňuje viesť agendu príslušného základného modulu pre viacero firiem
 • sieťová verzia (do 5 užívateľov resp. neobmedzená) - umožňuje prácu z viacerých klientskych staníc (maximálne 5 resp. neobmedzene)

Účtovníctvo (jednoduché, podvojné)

Slúži na vedenie kompletnej agendy jednoduchého a podvojného účtovníctva firmy. Program umožňuje jednoduchým spôsobom vytvárať doklady pomocou definovaných šablón - predkontácií účtovania. Vytváranie dokladov je jednoduchšie, zaberie menej času a obmedzí vznik chýb pri účtovaní.

základne vlastnosti:

 • vedenie peňažného resp. účtovného denníka - pokladne, bankové účty, interné doklady v domácej a v cudzej mene
 • vedenie valutovej pokladne spôsobom FIFO (kurzy pre výdaj)
 • evidenciu zákaziek, stredísk a kódov pohybov podľa účtového rozvrhu
 • evidenciu pohľadávok, záväzkov, prijatých a zaplatených záloh - Saldokonto
 • jednoduché kompenzácie pohľadávok a záväzkov v domácej aj v cudzej mene
 • automatickú evidencia DPH z dokladov denníka a saldokonta
 • generovanie príkazov na úhradu z pohľadávok a následne generovanie súborov pre spracovanie v homebankingovom resp. internetbankingovom software
 • automatické spracovanie súborov (elektronických výpisov) z homebankingu a internetbankingu s generovaním dokladov peňažného resp. účtovného denníka
 • generovanie výkazov (PÚ) - súvaha, výkaz ziskov a strát, daňové priznanie právnickej osoby, poznámky k účtovnej závierke
 • generovanie výkazov (JÚ) - výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch, daňové priznanie fyzickej osoby
 • evidenciu majetku
 • evidenciu jázd vozidiel, evidenciu servisu a nákladov na vozidlá, cestovné príkazy
 • automatické vytváranie periodicky opakovaných záväzkov, pohľadávok, príkazov na úhradu

Mzdy

Slúži na vedenie kompletnej mzdovej agendy firmy, sledovanie dochádzky a evidenciu personálnych údajov zamestnancov.

základne vlastnosti:

 • vedenie personálnych údajov zamestnancov s ich mzdovými a osobnými údajmi
 • definovanie názvov voliteľných zložiek mzdy a pravidiel ich tvorby
 • nastavenie šablón pracovných zmien a predvyplnenie dochádzky zamestnancov podľa nich
 • evidenciu zrážok zamestnancov
 • výpočet priemernej hodinovej mzdy na nemocenské dávky a na dovolenku
 • výpočet miezd, zálohy na daň, odvodov na zdravotné a sociálne poistenie
 • sledovanie mzdových nákladov na strediskách a skupinách zamestnancov
 • tlač zostáv za vybraný mesiac, za vybrané obdobie, tlač zostáv nemocenských dávok, dochádzkových zostáv, evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia, potvrdení o zamestnaní, mzdových listov a mnoho ďalších
 • kompletné generovanie exportných súborov pre elektronický zber údajov sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a daňového úradu
 • štatistické výpisy, export údajov pre TREXIMA
 • automatické zaúčtovanie miezd do účtovníctva, vytvorenie exportného súboru pre zaúčtovanie (ak účtujete v inej databáze)

Sklad

Slúži na vedenie skladového hospodárstva firmy, pridaním fiskálnej tlačiarne je možný predaj zo skladu aj v hotovosti. Program umožňuje pripojiť aj registračné pokladnice pre spracovanie údajov o predaji tovaru a resp. pre naprogramovanie pamätí pokladní. Podporuje aj externé vstupno-výstupné zariadenia uľahčujúce zadávanie údajov (skenery) alebo zobrazovanie informácií o predaji (displeje).

základná verzia umožňuje:

 • evidenciu tovaru a služieb
 • príjem, hotovostný a fakturačný predaj, spotrebu, prevod medzi "podskladmi"
 • širokú podporu predvolených zliav a pevných cien
 • delenie odberateľov podľa obratu s možnosťou zadelenia do tabuľky zliav
 • podporu linkového skladu, evidenciu ekvivalentov
 • viesť "podsklady" - ľubovoľné množstvo, z ktorých každý pracuje spôsobom FIFO
 • evidenciu zákazníckych kariet, definíciu pravidiel pre získavanie a čerpanie "bodov"
 • používanie prídavných zariadení pre prácu s aplikáciou - čítačky čiarového kódu (skenery), dátové terminály CIPHER LAB, externé displeje (pre hotovostný predaj), elektronické váhy, elektronické prihlasovacie zariadenia (prihlasovanie kartou)

rozširujúce moduly skladu:

 • fiskálne tlačiarne a registračné pokladne - umožňuje tlač daňových dokladov pre hotovostný predaj, ovládanie fiskálnych tlačiarní a registračných pokladní, zrýchlený predaj cez dotykovú obrazovku
  • podporované fiskálne tlačiarne - PegasFM, FT4000, EFox, Elcom-500 FP, fiskálne pokladnice Euro (všetky s certifikátmi podľa 289/2008 Z.z.)
  • podporované registračné pokladne - Euro (výrobca ELCOM), Datecs, PegasPOS, QUORION
  • zjednodušený predaj (aj pre dotykové obrazovky) - rýchle vytváranie dokladov, vybrané funkcie pre ovládanie fiskálnej tlačiarne
 • objednávky, zálohy, evidencia úhrad faktúr - umožňuje evidenciu vystavených a prijatých objednávok, vyvtváranie zálohových faktúr z prijatých objednávok, cenových ponúk, evidenciu prijatých záloh, evidenciu vystavených a došlých faktúr (saldokonto) a ich úhrad
 • kalkulácie, otvorené účty
  • "reštauračné" kalkulácie - automatické vytvorenie výrobného príkazu a jeho spustenie pre odpočet surovín zo skladu
  • "výrobné" kalkulácie pre opakovanú výrobu - výdaj surovín zo skladu a následne príjem výrobkov
  • otvorené účty - umožňuje predaj pre reštauráciu, rozdeľovanie a spájanie účtov, zjednodušený predaj (aj pre dotykové obrazovky) v reštauračnom režime
  • prídavné zariadenia - "reštauračné" tlačiarne
 • sériové čísla, opravy, požičovňa
  • sériové čísla - evidencia konkrétnych kusov tovaru podľa zadaného identifikátora (sériového čísla)
  • opravy - evidencia opráv a reklamácií, použitie materiálu na opravu a následné vyúčtovanie
  • požičovňa - samostatná evidencia tovaru na požičanie, evidencia pôžičiek a ich vyúčtovanie
 • zákazková výroba - evidencia jednorazových zákaziek podľa jednotlivých fáz (cenový návrh, projekt, realizácia) s vyhodnotením rentability, evidencia odpracovaných hodín pracovníkov
 • hotel - evidencia izieb, zoznamu hostí a hotelových služieb, rezervácia izieb a doplnkových služieb, vedenie hotelových účtov
 • terminál MK Agenda (pre OS Android)
  • prehľad cenníka (kódy, stavy na sklade, ceny v rôznych cenových hladinách atď.)
  • adresára firiem (identifikačné a kontaktné údaje, stav saldokonta, obchodné informácie)
  • saldokonto firmy
  • vytváranie a odosielanie príjemiek, výdajok, inventúr a objednávok
  • vybavovanie objednávok, využitie prioritných objednávok
  • dopĺňanie nových EAN kódov a katalógových čísel k cenníkovým položkám
  • spolupráca so skenerom, podpora váženého tovaru
  • práca s viacerými agendami súčasne
  • prihlasovanie užívateľov
 • terminál MK Čašník (pre OS Android)
  • práca s viacerými priestormi
  • práca s otvorenými účtami (vytváranie, spájanie, rozdeľovanie a uzatváranie účtov)
  • podpora denného menu a jedálnych lístkov
  • podpora predvolených poznámok k položkám
  • prihlasovanie čašníkov

PC pokladňa

Špeciálna licencia skladu určená len pre predaj pomocou fiskálnej tlačiarne. Podporuje všetky funkcie pre predaj ale nesleduje stav položiek - všetky skladové položky sú "služby". Licencia PC pokladne umožňuje v režime programu pre zjednodušený predaj - "dotyková obrazovka" využiť priame vytváranie dokladov alebo predaj cez otvorené účty.

Program umožňuje aj online prepojenie na vzdialenú skladovú databázu, kde posiela doklady priebežne alebo sumárne na konci dňa.

CRM

CRM - Customer Relationship Management slúži na komplexný prehľad korešpondencie a vzťahov s obchodnými partnermi.

Základne vlastnosti:

 • evidencia komunikácie so zákazníkmi, obchodnými partnermi
 • prehľad evidovaných dokladov zákazníka, obchodného partnera
 • doplňujúce údaje k zákazníkom, obchodným partnerom

ODPORÚČANÉ

post-image
Hikvision AcuSense - kľúčové výhody
Čítať ďalej
post-image
Komfortné a ekonomické bývanie
Čítať ďalej
post-image
Kvalitné počítače za dostupnú cenu? Vieme,...
Čítať ďalej
post-image
AKTUALIZÁCIA zariadení ELCOM!
Čítať ďalej

PARTNERI

Dlhodobo spolupracujeme len s overenými partnermi a dodávateľmi, ktorí sú zárukou kvality a rokmi pôsobenia na našom trhu vedia nám i našim klientom poskytnúť cenné skúsenosti.

logo
Zaujímajú vás ďalšie informácie?
Kontakt